[ความสำคัญ] พัฒนาการเด็ก แต่ละเดือน คืออะไร? พ่อแม่สามารถส่งเสริมได้อย่างไร

พัฒนาการเด็ก แต่ละเดือน คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางร่ายกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม โดยพัฒนาการนั้นจะเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกเกิดไปจนถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ และการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ […]

[ความสำคัญ] พัฒนาการเด็ก แต่ละเดือน คืออะไร? พ่อแม่สามารถส่งเสริมได้อย่างไร อ่านเพิ่มเติม »